La Direcció General de Residus i Educació Ambiental del Govern renova les autoritzacions de les deixalleries de Menorca i amplia el llistat de residus admesos

Les noves autoritzacions contemplen les obres realitzades a les set instal·lacions, la seva adaptació a la normativa de residus d’aparells elèctrics i electrònics i l’ampliació del llistat de residus admesos

La Direcció General de Residus i Educació Ambiental del Govern renova les autoritzacions de les deixalleries de Menorca i amplia el llistat de residus admesos

Les deixalleries són instal·lacions de recepció, emmagatzematge selectiu i preclassificació de productes emprats destinats a la reutilització, així com de residus municipals a l’espera de tractament posterior. En aquestes instal·lacions també es du a terme la preparació per a la reutilització, la valorització i l’eliminació. La Xarxa de Deixalleries de Menorca compta amb set instal·lacions d’aquestes característiques, que es troben al servei de la ciutadania i que van ser autoritzades per primer cop entre els anys 2014 i 2016.

Amb l’aprovació del Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, va sorgir la necessitat d’adaptar les instal·lacions a aquesta normativa, motiu pel qual es van projectar obres de reforma per millorar-les i es va sol·licitar la modificació de les autoritzacions vigents.

Obres de millora a les deixalleries

En termes generals, les obres de reforma es van centrar en el condicionament dels magatzems coberts mitjançant la substitució de la coberta metàl·lica per una amb tractament anticorrosió i major voladís; el sanejament de l’estructura, pilars i bigues; l’adaptació de pendents i la instal·lació d’embornals i dipòsits estancs per a la recollida de lixiviats; l’ampliació del tancament fins a 2 m d’alçada; la instal·lació de portes corredisses; i la supressió de voreres per rampes per facilitar el trasllat de residus. D’altra banda, també es van substituir les lluminàries amb bàcul per alliberar espai de circulació, per focus de baix consum amb tecnologia LED, i es va afegir una connexió trifàsica en previsió de la futura instal·lació d’una segona compactadora. Finalment, també es van executar actuacions per millorar el control de les deixalleries, amb la instal·lació de bàscules encastades al vial tant per a vehicles lleugers a l’entrada, com per a camions de transport de contenidors a la sortida, o la instal·lació d’equips de videovigilància.

Ampliació del llistat de residus admesos

Fruit de la demanda ciutadana i aprofitant la tramitació de l'adaptació de les autoritzacions a la normativa de residus d’aparells elèctrics i electrònics, s’ha ampliat la llista de residus admesos a les deixalleries amb noves fraccions com els gasos en recipients a pressió (LER 16 05 05 o 16 05 04*); materials de construcció a base de guix (LER 17 08 02); materials de construcció que contenen amiant (LER 17 06 05*); productes fitosanitaris inorgànics, conservants de la fusta i altres biocides (LER 06 13 01*); i residus biodegradables de cuines i restaurants (LER 20 01 08). També s’ha segregat la fracció de residus d’aparells elèctrics i electrònics en diferents codis LER-RAEE, tant de residus perillosos com de no perillosos.

Pel que fa al control del servei, recentment les instal·lacions han estat inspeccionades pels Agents de Medi Ambient de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears per comprovar-ne el seu estat, tot i que, d’acord amb l’establert a les autoritzacions, un cop autoritzades les instal·lacions, el Consorci haurà de presentar, cada dos anys, un certificat expedit per una entitat acreditada respecte del compliment de la normativa vigent i del manteniment de les condicions establertes en l’autorització.

A més, com a activitat de gestió de residus, l’operador de la instal·lació està obligat a constituir una fiança davant la Tresoreria General de la CAIB per respondre del compliment de les obligacions que es derivin de l’exercici de les activitats desenvolupades, que ascendeix a uns 14.000 euros per deixalleria, i també a subscriure una assegurança que cobreixi les indemnitzacions per danys a les persones, les coses o els costos de reparació i recuperació del medi ambient alterat, si fos el cas.

La durada de les autoritzacions de les instal·lacions serà de vuit anys i passat aquest termini es renovaran automàticament per períodes successius.
Llistat de residus admesos

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal