Inici de les obres de la cel·la 2 de l'ampliació de l'abocador de Milà II

Inici de les obres de la cel·la 2 de l'ampliació de l'abocador de Milà II

Dia 12 de gener de 2021 s’ha duit a terme l’acta de comprovació de replanteig de les obres del projecte constructiu de la cel·la 2, amb la qual cosa aquestes poden iniciar-se formalment. L’actuació forma part de les previsions incloses al pla director sectorial de prevenció i gestió dels residus no perillosos de Menorca, aprovat definitivament el juny de 2020.

Aquest projecte també va ser autoritzat el mes de juny de 2020 pel Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, mitjançant la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada consistent en la construcció de la cel·la 2 de l'ampliació de l'abocador de Milà II.

Una vegada superat el tràmit ambiental, la Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca va aprovar inicialment el projecte constructiu el mes de juliol de 2020, i posat a exposició pública per quedar aprovat definitivament el mes de novembre de 2020.

La construcció de la cel·la 2, amb una vida útil estimada d’uns 8 anys, permetrà el relleu de l'actual cel·la en explotació, anomenada cel·la 3, que està esgotant la seva capacitat. La importància d’aquesta obra rau en el fet que és l’única instal·lació d'abocament de l'illa, i que rep el rebuig de totes les plantes de tractament de residus de l'illa, així com aquells residus que no poden ser valoritzats prèviament. Convé recordar que el tractament de residus sempre duu associat una fracció de rebuig que no es pot valoritzar, i que només té com a darrera opció possible l'abocament, motiu pel qual totes les plantes de tractament han de disposar d'un abocador associat per a tancar el cicle de gestió dels residus.

L'ampliació de l'abocador de Milà II està constituït per diferents cel·les. Les cel·les actualment en actiu són les cel·les 3, E i C. Les cel·les 3 i E, a dia d’avui, es gestionen com a una única cel·la, (cel·la 3), i rep residus no perillosos, mentre la cel·la C està destinada a residus perillosos (cendres i amiant). La resta de cel·les (2, 1 i 0) es troben pendents de construir.

alt text

DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE LA CEL·LA 2

Condicionants i criteris de disseny

Els principals condicionants i criteris de disseny que defineixin la implantació de la nova cel·la 2 són els següents:
 

 • El fons de la cel·la es troba per sobre dels nivells d'aigües subterrànies registrats històricament, per tal d'evitar problemes de subpressió i minimitzar les derivacions ambientals d'aquest fet. A més, el sistema d’impermeabilització es reforça amb una doble geomembrana de PEAD que encapsula geocompost de bentonita aditivada.
 • La construcció de la cel·la 2 es preveu en dues fases (cel·la 2.1 i cel·la 2.2), de manera que es pugui iniciar l’explotació d’una de les subcel·les, mentre s’acaba de construir l’altra.
 • A més, el disseny en subcel·les minimitza la superfície d'exposicióde residus de manera que es redueix la generació de lixiviats, emissió de gasos, olors i altres vectorscom rosegadors, aus etc.

Els terminis d’execucióde les dues subcel·les són els següents:
 
 • Cel·la 2.1:62 dies hàbils.
 • Cel·la 2.2: 70 dies hàbils.

El pressupost d'execució material del projecte ascendeix a 858.014,83 €, cost que ja es troba inclòs a l'actual concessió de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà i per tant executarà la UTE es Milà.

Descripció de les actuacions

Les actuacions que s’han de dur a terme per a la conformació de la nova cel·la 2 són les següents:

a) Moviment de terres

Els moviments de terres previstos són els següents:

alt text

b) Sistema d'impermeabilització

El sistema d'impermeabilització a instal·lar estarà conformat pels següents elements, de baix a dalt:
 
 • Capa de regularització de 0,5 m de gruix.
 • Geotèxtil de protecció inferior.
 • Geomembrana de PEAD de 2mm.
 • Geocompost amb bentonita additivada.
 • Geomembrana de PEAD de 2 mm.
 • Geotèxtil de protecció superior.

c) Sistema de gestió de lixiviats.

El sistema de drenatge de lixiviats s'instal·larà per sobre del sistema d'impermeabilització, amb un pendent que permetrà que els lixiviats flueixin per gravetat cap a la zona més baixa de la cel·la, on s'executarà una bunera de recollida. El sistema estarà constituït pels següents elements:
 
 • Capa de drenatge de graves de 50 cm de gruix.
 • Captació de lixiviats amb canonades de 200 mm de diàmetre.
 • Transport de lixiviats cap a la bassa de lixiviats mitjançant una canonada de 125 mm encapsulada en una canonada de seguretat de 200 mm.

d) Sistema de desgasificació.

Es col·locaran 7 pous de captació de biogàs que s'aniran recreixent. Aquests pous estaran formats per una canonada de PEAD PN10 de 110 mm perforada, protegida per 2 anells de formigó d'1 m de diàmetre.

e) Sistema de gestió d'aigües pluvials.

El sistema de gestió d'aigües pluvials suposarà les següents actuacions:
 
 • Endegament del torrent de Binissarmenya amb tècniques de bioenginyeria.
 • Cunetes temporals excavades en el mateix terreny.
 • Cunetes definitives executades en formigó i secció trapezoïdal.
 • Altres elements: arqueta de formigó, canonades de drenatge transversal i pou de resalt.

f) Segellament del piezòmetre Pz8 i construcció de dos nous piezòmetres.

Les obres de la cel·la 2.2 suposaran l'ocupació de la zona on s'ubica el piezòmetre Pz8, pel que s'haurà de segellar i anul·lar.

Es proposa l'execució de dos nous pous el Pz14 i el Pz15 i la reubicació del PZ4, amb perforacions amb testimoni continu amb un diàmetre de 220 i profunditat fins a 15m pels PZ14 i Pz15 i fins a 10 m pel Pz4.

g) Enderrocament de la plataforma de formigó.

Consistirà en l'enderrocament d'una superfície de 2.785 m2 que representa l'actual plataforma d'emmagatzematge temporal, ubicada a la zona.

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal