DRETA

Aprovat inicialment el projecte constructiu de la cel·la 2 de l'ampliació de l'abocador de Milà II

alt text

El passat dijous 16 de juliol de 2020, a la Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca es va aprovar inicialment el projecte constructiu de la cel·la 2 de l'ampliació de l'abocador de Milà II i la seva exposició pública per un termini de 15 dies hàbils, tal i com queda reflectit al BOIB Núm. 128 de 18 de juliol de 2020.


La construcció d'aquesta cel·la 2 suposarà el relleu de l'actual cel·la en explotació, anomenada cel·la 3, la qual està arribant a la fi de la seva vida útil. Aquesta obra és crucial per a la gestió de residus de Menorca, ja que és la única instal·lació d'abocament de l'illa, que rep el rebuig de totes les plantes de tractament de residus de l'illa, així com aquells residus que no poden ser valoritzats prèviament. Convé recordar que el tractament de residus sempre duu associat una fracció de rebuig que no es pot valoritzar, i que només té com a darrera opció possible l'abocament, motiu pel qual totes les plantes de tractament han de disposar d'una abocador associat per tancar el cicle de gestió dels residus.

L'ampliació de l'abocador de Milà II està constituït per diferents cel·les. Les cel·les actualment en actiu són les cel·les 3, E i C. Les cel·les 3 i E, a dia d’avui, es gestionen com a una única cel·la, (cel·la 3), i rep residus no perillosos, mentre la cel·la C està destinada a residus perillosos (cendres i amiant). La resta de cel·les es troben pendents de construir.

S’estima que la cel·la C presti servei fins a l’any 2040. Respecte la cel·la 3, segons dades de l’aixecament topogràfic realitzat a mitjans d’abril de 2020, el volum romanent és de 19.700 m3 i tenint en compte la previsió d’entrades, la seva vida útil finalitzaria durant el darrer trimestre de 2020.


Els antecedents ocorreguts a les cel·les III i E de l'ampliació de l'abocador de Milà II durant els anys 2014 i 2015, que van donar lloc al tancament de les mateixes per part de l’òrgan ambiental, van posar de manifest que el seu disseny no era l’adequat per a la zona en la que s’ubicaven. Aquestes cel·les ja es van redissenyar i reparar en el seu moment, per posar novament en funcionament el mateix any 2015, la cel·la E i la cel·la 3, a l’any 2016.

De la mateixa manera, es va considerar necessari modificar el disseny de la solució constructiva per a la cel·la 2 de l'ampliació de l'abocador de Milà II, per tal d'evitar els problemes ocorreguts anteriorment, ja que actualment encara es troba autoritzada conforme el projecte inicial anomenat «Proyecto de ampliación del vertedero para residuos no peligrosos de Milà II, termino municipal de Maó, Menorca» redactat pel Sr. F. Javier Moreno Sanchez i vistat per l'il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs en data 20 de maig de 2010 amb el número 011001783.

Per aquest motiu, la UTE Es Milà, com a concessionària de l’Àrea de Gestió de Residus de Milàvapresentarel «Projecte constructiu de la cel·la 2, de la Fase II d'ampliació de l'abocador de Milà II» elaborat pel Sr. Jaume Cabré Alcoverro i visat pel Col·legi Oficial d'enginyers agrònoms de Catalunya, en data 24 d'octubre de 2019 amb el número E1900730. El contracte amb la UTE Es Milà ja preveia que aquesta hagi de redactar els projectes i executar les obres que siguin necessaris per executar les cel·les d'ampliació de l'abocador, en funció de les necessitats dels servei, durant la totalitat del transcurs del seu contracte (2015-2040).

L'esmentat projecte es va remetre el 25 d'octubre de 2019 a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per tramitar els corresponents permisos i autoritzacions, el qual dia25 de juny de 2020 va ser aprovat pel Ple de la CMAIB, una vegada es va aprovar autoritzar la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada consistent en la construcció de la cel·la 2 de l'ampliació de l'abocador de Milà II.

DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE LA CEL·LA 2


Condicionants i criteris de disseny

Els principals condicionants i criteris de disseny que defineixin la implantació de la nova cel·la 2 són els següents:

- El fons de la cel·la es troba per sobre dels nivells d'aigües subterrànies registrats històricament, per tal d'evitar problemes de subpressió i minimitzar les derivacions ambientals d'aquest fet. A més, el sistema d’impermeabilització es reforçaamb una doble geomembrana de PEAD que encapsula geocompost de bentonita aditivada.

- La construcció de la cel·la 2 es preveu en dues fases (cel·la 2.1 i cel·la 2.2), de manera que es puguiiniciar l’explotació d’una de les subcel·les, mentre s’acaba de construir l’altra.

- A més, el disseny en subcel·les minimitza la superfície d'exposicióde residus de manera que esredueixla generació de lixiviats, emissió de gasos, olors i altres vectorscom rosegadors, aus etc.

Elsterminis d’execucióde les dues subcel·les són els següents:
- Cel·la 2.1:62 dies hàbils.

- Cel·la 2.2: 70 dies hàbils.

Elpressupost d'execució materialdel projecte ascendeix a858.014,83 €, cost que ja es troba inclòs a l'actual contracte de la UTE es Milà.

Descripció de les actuacions

Les actuacions a portar a terme per a la conformació de la nova cel·la 2 són les següents:

a) Moviment de terres

Els moviments de terres previstos són els següents:
 


 
Cel·la 2.1 Cel·la 2.2 Total Cel·la 2
Terraplens 12.171,08 m3 11.077,50 m3 23.248,58 m3
Excavació 7.938,00 m3 2.346,75 m3 10.284,75 m3
Capa de regularització de terres 3.979,50 m3 2.992,50 m3 6.972,00 m3


b) Sistema d'impermeabilització

El sistema d'impermeabilització a instal·lar estarà conformat pels següents elements, de baix a dalt:

- Capa de regularització de 0,5 m de gruix.
- Geotèxtil de protecció inferior.
- Geomembrana de PEAD de 2mm.
- Geocompost amb bentonita additivada.
- Geomembrana de PEAD de 2 mm.
- Geotèxtil de protecció superior.

c) Sistema de gestió de lixiviats.

El sistema de drenatge de lixiviats s'instal·larà per sobre dels sistema d'impermeabilització, amb un pendent que permetrà que els lixiviats flueixin per gravetat cap a la zona més baixa de la cel·la, on s'executarà una bunera de recollida. Els sistema estarà constituït pels següents elements:

- Capa de drenatge de graves de 50 cm de gruix.
- Captació de lixiviats amb canonades de 200 mm de diàmetre.
- Transport de lixiviats cap a la bassa de lixiviats mitjançant una canonada de 125 mm encapsulada en una canonada de seguretat de 200 mm.

d) Sistema de desgasificació.

Es col·locaran 7 pous de captació de biogàs que s'aniran recreixent. Aquests pous estaran formats per una canonada de PEAD PN10 de 110 mm perforada, protegida per 2 anells de formigó d'1 m de diàmetre.

e) Sistema de gestió d'aigües pluvials.

El sistema de gestió d'aigües pluvials suposarà les següents actuacions:

- Endegament del torrent de Binissarmenya amb tècniques de bioenginyeria.
- Cunetes temporals excavades en el propi terreny.
- Cunetes definitives executades en formigó i secció trapezoïdal.
- Altres elements: arqueta de formigó, canonades de drenatge transversal i pou de resalt.

f) Segellament del piezòmetre Pz8 i construcció de dos nous piezòmetres.

Les obres de la cel·la 2.2 suposaran l'ocupació de la zona on s'ubica el piezòmetre Pz8, pel que s'haurà de segellar i anul·lar.

Es proposa l'execució de dos nous pous el Pz14 i el Pz15 i la reubicació del PZ4, amb perforacions amb testimoni continu amb un diàmetre de 220 i profunditat fins a 15m pels PZ14 i Pz15 i fins a 10 m pel Pz4.

g) Enderrocament de la plataforma de formigó.

Consistirà en l'enderrocament d'una superfície de 2.785 m2 que representa l'actual plataforma d'emmagatzematge temporal, ubicada a la zona.

Anunci d'exposició pública BOIB

 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal