DRETA

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears informa favorablement el nou Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca

El nou pla director de residus de Menorca inclou la obligatorietat de separació en origen dels residus domèstics i la millora de les infraestructures de recollida i tractament

alt text

 

Aquest dimarts 3 de març de 2020 la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ha formulat la declaració ambiental estratègica favorable el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no perillosos de Menorca, després que aquest fos aprovat incialment pel Ple del Consell Insularel passat mes de maig de 2019. Es tracta d’un document que estableix nous mecanismes de gestió i tractament de residus així com la previsió de les infraestructures i els equipaments necessaris per a l'illa. El pla té una vigència de 6 anys, i substitueix l’actual Pla de Residus aprovat l’any 2006, adaptant el nou marc de gestió de residus a la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i a la Directiva (UE) 2018/851 de residus.

El nou pla posa la mirada en la millora de la quantitat i qualitat de larecollida selectivaestablint objectius per a l’increment de la recollida selectiva als municipis, assolint l’any 2020 el nivell mínim del 50% respecte als residus generats, i proposant objectius específics per a cada fracció de residus. Per això, el pla implementa l’obligatorietat de la recollida selectiva, tant a particulars com a activitats comercials i empresarials. A més, també serà obligatòria la separació en origen dels residus, com a mínim paper i cartró, metall, plàstics, vidre, matèria orgànica compostable, podes, tèxtils i olis vegetals.

Es proposen dos sistemes de recollida selectiva. Per una banda, larecollida porta a porta; mitjançant l'establiment d'un calendari setmanal de recollida per a cada fracció. I, per altra, la recollida en àrees d’aportació; grups de contenidors per a cada una de les cinc fraccions (paper i cartró, envasos lleugers, vidre, matèria orgànica i rebuig). Ambdós sistemes s’hauran de vincular a un model de pagament per generació, unificat per al conjunt de l'illa. És a dir, els usuaris hauran de pagar en funció del volum de residus generats i la seva participació en la recollida selectiva (de manera que es bonificarà als particulars i empreses que col·laborin amb la separació, respecte dels que no participin del sistema, que pagaran l'import total).

També en l’àmbit de prevenció i gestió de residus, el pla preveu aplicar mesures com l’impuls del compostatge domèstici comunitari i la implementació de circuits d’aprofitament d’aliments a centres educatius, mercats i supermercats, restaurants, hotels, centres hospitalaris, etc. A més, pretén incrementar la valorització mitjançant la incorporació a Milà de la recuperació de Combustible Sòlid Recuperat dels Residus (CSR), que permetrà reduir considerablement la fracció de residus destinada a abocador. Una altra novetat en aquest sentit, és que el pla preveu la generació de biogàs a partir de residus amb potencial de biodegradabilitat, com és el cas dels fangs de depuradora, els residus d'escorxador, o els residus d'indústries alimentàries, entre d'altres.

Pel que fa a les actuacions en les infraestructures de residus, el document inclou millores en les instal·lacions de tractament de l’Àrea de gestió de residus de Milà, incloent-hi: la reforma integral de la planta de tractament mecànic-biològic (es duplica la seva capacitat de compostatge i s’inclou un equip per a l’elaboració de combustible sòlid recuperat (CSR)), un forn incinerador d’animals morts amb un sistema de retorn de cendres, una planta de generació de biogàs, a través de la digestió anaeròbica de residus orgànics biodegradables (que constitueix una nova font d’energia renovable per a Menorca) i finalment, preveu que les superfícies dels abocadors clausurats de Milà I i Milà II s’aprofitin per a la instal·lació de dues plantes de generació fotovoltaica.

D’altra banda, preveu la millora de les instal·lacions de la Xarxa de Deixalleries de Menorcaque actualment ja s'està duent a terme, i la construcció de laplanta de residus voluminosos. També preveu la futura construcció d’unaestació de transferènciaper a residus domèstics a Ciutadella. L’objectiu serà optimitzar el transport de diferents fraccions de residus des de Ciutadella, i alhora maximitzar-ne el transport a través de la incorporació de sistemes de compactació.

La inversió total del Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Menorca (2019-2025) és de 34.549.748,59 € (IVA inclòs). D’aquests,un 57,20% (19.743.648,96 €) són inversions que actualment ja estan executant-se, i que no generen un increment de la inversió actual.

L’informe favorable de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears imposa una sèria de condicions, relatives a diversos aspectes ambientals, relatives a la conservació d’hàbitats d’interès comunitari en l’entorn de les diverses instal·lacions de tractament, amb auditories ambientals i seguiments anuals, aspectes relatius a la protecció dels recursos hídrics, tant subterranis com superficials, o mesures de protecció acústica i lumínica, entre d’altres.

Amb aquest nou tràmit, s’entra a la fase final de tramitació d’aquest instrument de planificació territorial relativa a la gestió dels residus a Menorca, adaptat a les normatives més recents i exigents, de manera que s’espera poder dur a terme la seva aprovació definitiva en pocs mesos.


 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal