DRETA

Plataforma exterior per a  l'emmagatzematge temporal del rebuig procedent de la planta de tractament mecànic-biològic de Milà


La construcció d'una plataforma d'emmagatzematge temporal per al rebuig de la planta de tractament mecànic biològic de Milà neix com una de les solucions per fer front a la situació d'emergència generada per la clausura temporal de l'abocador de residus de Milà, ordenada pel Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) en data 22.12.2014.
foto plataforma exterior emmagatzematge temporal
L'esmentat projecte va ser autoritzat pel Ple de la CBMA en data 31 de març de 2015, que va acordar donar-se per assabentada de la proposta relativa a l'emmagatzematge temporal per al dipòsit de rebuig provinent de la planta de tractament mecànic biològic de Milà i considerar adequada, a aquest efecte, la zona que queda a l'oest de la cel·la III.

La plataforma té una superfície útil de 2.500 m², solera de formigó armat i impermeabilització, sistema de recollida de lixiviats i una capacitat d'emmagatzematge de 10.500 m³. Tot i que inicialment l'esmentada plataforma s'utilitza per emmagatzemar rebuig de la planta, a mig termini pot tenir múltiples aplicacions, entre elles l'emmagatzematge dels residus vegetals que són utilitzats a la planta de compostatge.

foto plataforma exterior emmagatzematge temporalLa disposició d'una plataforma d'emmagatzematge temporal permet:
- Habilitar les instal·lacions de tractament de residus existents mitjançant la dotació d'un espai adequat i suficient per l'emmagatzematge temporal de residus.
- Evitar i/o minimitzar les potencials afeccions a la salut humana i al medi ambient de l'emmagatzematge temporal de rebuig, concretament:
- Protecció d'aigües subterrànies i sòls, impedint la infiltració de lixiviats.
- Protecció de les aigües superficials, evitant l'alteració de la seva qualitat impedint el seu contacte amb els residus acumulats.

El projecte ha estat redactat per l'enginyer industrial Josep Quintana Subirats, i l'execució de les obres ha estat a càrrec de l'empresa Juan Mora,s.a.

El cost total de les obres ha estat de 236.191,78 €, IVA exclòs, dels quals 120.000,00 € seran aportats pel Fons de Cohesió de la Unió Europea. D'aquesta manera s'absorbeixen la totalitat dels romanents de l'ajut que des del Programa Operatiu Fons de Cohesió-FEDER 2007-2013 es van destinar a Menorca.

 PROGRAMA OPERATIU
FONS DE COHESIÓ – FEDER 2007-2013
“UNA MANERA DE FER EUROPA”
 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal