DRETA

Els darrers 3 anys les deixalleries de Menorca han passat de recollir 6.000 a més de12.000 tones de residus

Les dades d'evolució del nombre d'usuaris i les tones de residus aportades afiancen la Xarxa de Deixalleries de Menorca com una bona solució als residus no recollits en contenidors.

El 24 de novembre de 2011 el Consorci de Residus i Energia de Menorca va adjudicar el contracte de servei públic de gestió de la xarxa de deixalleries de Menorca a l'empresa Triatges Menorca,SL. per un període de tres anys, el qual va ser prorrogat per dos anys més (fins el 31 de desembre de 2016). La tramitació de l'esmentat procediment es va ajustar als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, a més d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de despesa, una eficient utilització dels fons destinats a la contractació, mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

foto cartell deixalleria      foto deixalleria
 

 

La xarxa de deixalleries està integrada per set instal·lacions distribuïdes en diferents municipis (només es Castell no en disposa) i té l'objectiu de complementar els diferents serveis de recollida que actualment es presten a l'illa.


Segons la definició inclosa en el Pla Director de Residus de Menorca, les deixalleries són centres de recepció i emmagatzematge separat de residus domèstics que no són recollits de manera domiciliària, com ara:

  • Residus domèstics: paper i cartó, vidre, envasos lleugers, plàstics, ferralla i metalls i tèxtils.
  • Residus no perillosos: equips elèctrics i electrònics, residus de construcció i demolició d'obres menors, voluminosos, pneumàtics, olis vegetals i restes de poda.
  • Residus domèstics amb característiques de perillositat: fluorescents i llums de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, frigorífics i electrodomèstics amb CFCs, olis minerals usats, olis marins i aigües de sentines, entre d'altres.


 

Des de l'entrada en funcionament de la xarxa de deixalleries el nombre d'usuaris ha anat creixent fins arribar als 2.068 ciutadans de mitjana que, mensualment, han emprat les deixalleries durant l'any 2014.


Durant els tres primers anys de servei, les deixalleries han recepcionat les següents quantitats de residus:

caption
  Quantitats gestionades (Tones)
  2012 2013 2014

Residus domèstics amb característiques de perillositat

Fluorescents (A5)

0,82

0,72

2,37

Bateries

0,00

4,19

0,00

Piles

0,62

1,06

2,05

CFC (A1)

84,95

89,74

142,17

Oli mineral

0,50

0,00

0,00

Radiografies

0,00

0,00

0,00

Tóners

1,12

0,68

0,00

Esprais

0,00

0,00

0,00

Pots buits pintures, dissolvents,...

3,45

0,73

1,06

Pots plens pintures, dissolvents,...

154,76

0,43

2,76

Residus no perillosos

Oli vegetal

 0,57  0,86  3,54

RAEEs (A2, A3, A4)

 203,17  206,34  355,90

Residus construcció i demolició

 2.668,78  3.022,38  5.511,94

Fusta

 1.684,84  2.987,27  3.922,61

Altres voluminosos

138,25

383,17

379,76

Pneumàtics

0,00

0,47

0,71

Poda

1.222,78

2.109,54

2.071,44

Ferralla i metalls

104,23

97,25

118,97

Residus domèstics

Paper/cartó

47,23

111,54

171,62

Vidre

3,41

5,31

11,69

Envasos lleugers

6,89

7,82

38,36

Tèxtils

6,01

2,71

1,10

TOTAL

6.332,38

9.032,21

12.738,05


 

Del llistat anterior, determinats residus són derivats cap als circuits dels sistemes integrats de gestió implantats a l'illa, sense cap cost per als usuaris, és el cas per exemple del paper/cartó, del vidre i dels envasos lleugers que es gestionen a través d'ECOEMBES i ECOVIDRIO, de les piles, gestionades a través d'OFIPILAS, dels pneumàtics usats que es gestionen a través de SIGNUS ECOVALOR, o dels aparells elèctrics i electrònics (A1, A2, A3, A4, A5) gestionats a través de la plataforma d'OFIRAEE.

 

La resta de fraccions són derivades a gestors autoritzats per al seu tractament específic. És el cas dels residus de construcció i demolició, les restes de poda, la ferralla i metalls, la fusta i els voluminosos, entre d'altres.


Gestors de residus:
 

Respecte als gestors de residus voluminosos autoritzats a Menorca a dia d'avui, l'empresa Excavacions Moll és l'única que actualment disposa d'autorització per tractar residus voluminosos, entès dins l'àmbit de la seva autorització com a gestor de residus de construcció i demolició. D'altra banda, l'empresa TIV disposa d'autorització d'instal·lació (a nom de Càritas Diocesana de Menorca) i està tramitant l'autorització com a operador, de la mateixa manera que Triatges Menorca. En aquest sentit, val a dir que, segons la sentència núm. 212/2015 del T.S.J. de les Illes Balears de 25 de març de 2015, a data d'avui, l'empresa TIV és l'única que pot disposar de llicència d'instal·lació per a la gestió de residus voluminosos a Menorca, atès que ocupa una de les parcel·les reservades amb aquesta finalitat en el Pla Director de Residus de Menorca. Aquest fet no impedeix però que es puguin atorgar autoritzacions com a operadors de residus voluminosos a d'altres interessats que podrien traslladar els residus a la planta TIV, o eventualment, a altres plantes fora de Menorca.

 

També és important indicar que no pot ser admesa cap tipologia de residu a abocador sense que s'hagi sotmès prèviament a tractament, d'acord amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 6 del Real Decret 1481/2001. Aquest fet limita completament als usuaris que poden utilitzar l'abocador de Milà, que en qualsevol cas, requereixen de la corresponent autorització d'admissió de residus.


En definitiva, l'entrada en funcionament en el seu dia de la xarxa de deixalleries va suposar un abans i un després en la gestió dels residus domèstics a Menorca, facilitant la separació en origen de fraccions de residus que fins aleshores es recollien conjuntament, i que ara són destinats a gestors autoritzats per al seu correcte tractament o reciclatge. La bona acollida d'aquestes instal·lacions està avalada per l'evolució creixent tant del nombre d'usuaris com de les quantitats de residus recollits.

 

Maó, 21 d'octubre de 2015


Més notícies 2015

 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal