DRETA

El Consorci adjudica el contracte de tractament, valorització i eliminació de residus a Milà a la UTE CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS SA – ADALMO SLEl 6 d'agost de 2015 la Junta de Govern del Consorci va adjudicar el contracte de gestió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà (Exp. CON4/2014) a la UTE CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS SA – ADALMO SL.

L'oferta presentada per l'esmentada UTE va resultar la primera classificada de les proposicions presentades, tal i com es desprèn de la següent taula de puntuacions:
 

caption
Licitadors acceptats Puntuació tècnica Puntuació econòmica Puntuació total
UTE Cespa-Adalmo 50,00 46,39 96,39
UTE Setec-Copasa-Guadaira 43,00 50,00 93,00
Juan Mora SA 40,50 45,23 85,73
UTE Fomento – A. Gomila 40,00 45,05 85,05


Les instal·lacions de Milà han estat operades per l'empresa JUAN MORA,S.A. des de l'any 1995, i amb l'adjudicació del nou contracte finalitza una concessió que es troba en precari des del mes d'abril de 2010.

Tot i que la durada del contracte és de vint-i-cinc anys, en el plec de clàusules administratives que regeix el contracte s'estableixen els terminis parcials per escometre actuacions urgents com són:

- Les obres de segellat i restauració de l'abocador de Milà II, que s'hauran d'iniciar en un termini no superior a un mes a comptar des de la data de signatura del contracte.
- Les obres de reparació de la cel·la III, que disposen de dos mesos per a la redacció del projecte i de cinc mesos per a la seva execució, a comptar des de l'obtenció dels permisos i llicències preceptius.
- O les obres de millora de la planta de tractament i valorització, que disposaran de tres mesos per a la redacció del projecte i de divuit mesos per a la seva execució, a comptar des de l'obtenció dels permisos i llicències preceptius.

Per incentivar l'execució de les obres previstes en el contracte s'han diferenciat dues tarifes pel tractament de la fracció resta que haurà de percebre l'operador del servei:

- Una tarifa més econòmica (TFR1) de 29,10 €/tona que s'aplicarà des de l'inici de l'execució del contracte fins el moment en què es donin per acabades les obres i instal·lacions, es posin en servei les millores tècniques proposades pel licitador i es comprovi que el rebuig resultant destinat a abocador no supera el percentatge d'obligat compliment (inicialment del 50%).

- I una tarifa de 38,47 €/tona que s'aplicarà un cop comprovat el compliment dels requisits anteriors.

Destacar també que el nou contracte de tractament aposta clarament per potenciar el reciclatge dels residus, per tal d'evitar que siguin dipositats a l'abocador de Milà i així allargar la vida útil del mateix.

Un altre aspecte de rellevància que va ser tractat a la Junta de Govern del Consorci celebrada ahir va ser la propera organització d'una campanya de sensibilització dirigida a la població de l'illa, amb l'objectiu de reforçar la importància de separar els residus a les nostres llars. Aquest fet posa de manifest la nova política del Consorci, que aposta per tancar els cicles dels materials.

Per acabar, comentar que la finalització de l'actual contracte de Milà representa el tancament d'una etapa en què l'empresa JUAN MORA,S.A. ha jugat un paper important en la gestió del tractament dels residus a l'illa de Menorca, motiu pel qual no podem deixar d'agrair la feina feta, tant a l'empresa, com a l'equip humà que en forma part.

Maó, 7 d'agost de 2015


Més notícies 2015
 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal