DRETA

Finalització de les obres de la cel·la E de l'abocador de Milà II

Avui 29 de juliol de 2015, es reinicia l'activitat d'abocament a la cel·la E de la Fase I d'ampliació de l'abocador de residus no perillosos de Milà II, després de finalitzades les obres de reparació de la cel·la E i segons el calendari previst.
 

planol Milà

Recordem que el passat 22 de desembre de 2014 el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears va ordenar com a mesura de caràcter provisional la clausura temporal de la cel·la III i adoptar les mesures necessàries per restablir les condicions per al correcte funcionament de les cel·les III i E. Aquesta clausura de la Fase I d'ampliació de l'abocador de Milà II, ha suposat el tancament de la única opció d'abocament de l'illa, el que ha motivat que durant aquests set mesos s'hagin hagut de cercar alternatives per a la gestió dels rebutjos de la planta de tractament de residus de Milà.

 

D'aquesta manera una de les actuacions implementades ha estat el trasllat de residus a la planta de valorització energètica de Mallorca, el que ha suposat la mobilització de 4.984,94 t de residus a un preu unitari de tractament de 131,34 €/t, el que representa un cost total de 720.194,00 € (IVA inclòs).

 

Així, la posada en funcionament de la cel·la E suposa la recuperació de l'operativa habitual a les instal·lacions de l'àrea de gestió de residus de Milà i per tant, la paralització del trasllat de residus a Mallorca, que es va fer efectiu el passat divendres, 24 de juliol.

 

A més, el nou disseny de la impermeabilització de la cel·la E garanteix que les subpressions generades per les aigües subterrànies no comprometin el confinament dels residus, i per tant la protecció ambiental del sòl i les aigües.

 

D'altra banda, la reparació de l'altra cel·la clausurada temporalment, la cel·la III, es troba inclosa en el marc del contracte per a la gestió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l'Àrea de gestió de residus de Milà, l'adjudicació del qual està prevista properament.

 

Així doncs, actualment la única opció d'abocament és la cel·la E, la qual té una capacitat limitada d'aproximadament 46.000 m3, el que representa una vida útil del voltant de 10 mesos des de la seva posada en funcionament. Per tal d'allargar la durada d'aquesta cel·la és imprescindible comptar amb la col·laboració ciutadana per minimitzar la generació de residus.

 

Així, una vegada més fem una crida a la importància de REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR els nostres residus.

 

OBRES D'IMPERMEABILITZACIÓ DE LA CEL·LA E

 

L'obra d'impermeabilització de la cel·la E s'ha portat a terme segons el “Proyecto de impermeabilización de la celda E del vertedero de RNP de Milà II, TM de Maó, Menorca” de febrer de 2015 redactat per Lurgintza Ingeniería Geológica SL, informat favorablement pel Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de 10 de març de 2015.

 

El termini d'execució de l'obra ha estat de 3 mesos i el cost de les mateixa ascendeix a 430.036,82 € (IVA inclòs).

      
 

Aquest projecte s'executa com a solució per reforçar la impermeabilització existent, i constituir una protecció necessària davant les possibles oscil·lacions de les aigües subterrànies i, complementàriament, suposa una protecció addicional per al medi ambient.

A continuació es descriu breument el disseny de la cel·la:

SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ

El sistema d'impermeabilització de la cel·la E ha consistit bàsicament en una combinació de dues capes de drenatge, una capa mineral impermeable (barrera geosintètica de bentonita) i un revestiment artificial impermeable (geomembrana de PEAD), que es recolza sobre la impermeabilització existent.

La barrera de bentonita està confinada entre dues geomembranes de PEAD, el que assegura unes condicions de treball òptimes per aquest material i garanteix la seva estabilitat a llarg termini, fins i tot en condicions de submergibilitat, en les circumstàncies més desfavorables de nivell freàtic elevat.

La seqüència de materials per a la impermeabilització de la cel·la E és la següent:

 


SISTEMA DE DRENATGE I CAPTACIÓ DE LIXIVIATS I GASOS

El tractament de residus mitjançant abocador porta associat la generació de gasos i lixiviats, que han de ser tractats correctament per tal de minimitzar els seus efectes sobre el medi ambient.

A les obres executades a la cel·la E el sistema de gestió d'aquests fluids es defineix com un sistema híbrid, ja que de manera conjunta és capaç de drenar els lixiviats i els gasos de l'abocador.

La xarxa dissenyada es composa per diferents canonades disposades horitzontalment i verticalment, de manera que durant l'explotació de l'abocador s'hauran d'afegir noves línies de drenatge a diferents nivells de la massa de residus, el que permetrà assegurar la correcta captació de gasos i lixiviats durant tota la vida de l'abocador.
 


Per acabar, destacar que l'execució del projecte d'impermeabilització de la cel·la E s'ha portat a terme amb estricte compliment a les directrius recollides a l'autorització ambiental integrada emesa per l'òrgan ambiental competent.

 

Maó, 29 de juliol de 2015Més notícies 2015

 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal