DRETA

Plantes de tractament de residus de construcció i demolició: Excavacions Moll


Residus admesos:

- Residus voluminosos.
- Serradís, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules ixapes que contenen substàncies perilloses. 
- Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics. 
- Oli mineral no clorat de motor, de transmissió mecànica i lubricants.
- Envasos de paper, cartó, plàstic, fusta, metàl·lics i envasos que contenen restes de substàncies perilloses o hi estan contaminats. 
- Fusta, vidre, plàstic, paper i cartó.
- Absorbents, materials de filtració ( inclosos els filtres d'oli no especificats en una altra categoría), pedaços de neteja i roba protectora contaminada per sustàncies perilloses.
- Pneumàtics fora d'ús.
- Filtres d'oli.
- Sabates de fre que contenen amiant.
- Líquids de frens.
- Anticongelants que contenen substàncies perilloses.
- Metalls ferrosos, coure, bronze, llautó, alumini, plom, zinc, ferro, acer, estany
- Bateries de plom.
- Piles alcalines (excepte 16 06 03).
- Altres piles i acumuladors.
- Formigó.
- Maons.
- Teules i materials ceràmics.
- Residus de construcció i demolició.
- Materials de construcció que contenen uralita.
- Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri. 
 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal