DRETA

Xarxa de Deixalleries


El Pla director sectorial per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca (aprovat definitivament el 26 de juny de 2006 – BOIB núm. 109 de 3/8/2006) preveu la construcció de vuit deixalleries, una per a cada municipi.

QUÈ ÉS UNA DEIXALLERIA?
Una deixalleria és una instal·lació que permet fer una recollida selectiva de les fraccions de residus per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. D’aquesta manera, amb un simple cop de cotxe o un petit passeig, els veïns poden classificar per ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclables com els perillosos) que no s’hagin pogut minimitzar i dipositar-los selectivament, és a dir, en contenidors separats. La deixalleria és, per tant, un lloc on el ciutadà participa activament en la gestió de residus municipals i on pot rebre formació i informació sobre molts detalls d’aquesta gestió.

QUINES SÓN LES UTILITATS D'UNA DEIXALLERIA?

- Permet aprofitar els residus revaloritzables.
- Disminueix la quantitat de residus que van a parar a l’abocador.
- Evita l’abocament incontrolat de residus a l’entorn de les nostres ciutats i dels nostres pobles.
- Permet separar els residus domèstics amb característiques de perillositat per donar-hi la destinació final més adequada.
- És un espai ideal per informar i formar els ciutadans sobre la correcta gestió dels residus.

QUINS RESIDUS PODEM PORTAR A LES DEIXALLERIES?

- Residus municipals i assimilables: paper i cartó, vidre, envasos lleugers, plàstic, metalls, llenya, tèxtils, pneumàtics, oli vegetal, tòners i cartutxos de fotocopiadora.
- Residus específics: restes de construcció i demolició d’obres menors, residus verds i residus voluminosos.
- Residus urbans amb característiques de perillositat: fluorescents, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, frigorífics i electrodomèstics amb CFC, olis minerals emprats procedents de particulars, piles, fitosanitaris i productes de neteja, entre d’altres.


QUINS RESIDUS NO ES RECOLLIRAN A LES DEIXALLERIES?

- Matèria orgànica.
- Residus sanitaris.
- Residus radioactius.
- Materials explosius.
- Substàncies químiques autoreactives o reactives amb l’aire o amb l’aigua.
- Recipients voluminosos que hagin estat en contacte amb residus perillosos.


FINANÇAMENT DE LA XARXA DE DEIXALLERIES DE MENORCA
El pressupost total de la Xarxa és de 2.328.960,49 €. D’aquests, el 50% (1.275.897,78 €) estan finançats per Fons Feder i la resta seran aportats pel Govern de les Illes Balears i el Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca.

LA GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES
Control de les entrades d’usuaris i de residus: Els usuaris de la deixalleria són principalment els particulars, per bé que poden utilitzar-la també els comerços i serveis.

- Disposició dels residus en contenidors específics.
- Residus perillosos d’origen domèstic: en magatzem tancat o sota cobert.
- Residus valoritzables i voluminosos: en contenidors o caixes obertes (contenidors de gran capacitat).
- Desballestament i optimització de l’aprofitament de materials (ferralla, vidre, cables, etc.).
- Gestió dels materials a través de gestors autoritzats, prioritzant la valorització.
- Comunicació amb l’usuari de la deixalleria en relació amb la gestió dels diversos materials.
 
logo xarxa deixalleries
 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal