DRETA

Execució de les obres de la Fase I d’ampliació de l’abocador de Milà II


En aquest temps de treball i reflexió, en el qual hem de ser més conscients que mai que els residus que generam entre tots i totes afecten a la sostenibilitat, tant econòmica com mediambiental del nostre entorn, es desenvolupen les obres de la fase I d’ampliació de l’abocador de residus no perillosos de Milà II.

Milà II és l’únic abocador en actiu de residus no perillosos existent a l’illa de Menorca. Aquest abocador rep el rebuig de les plantes de tractament de residus de l’illa i els residus que actualment no poden ser valoritzats. Aquest abocador arriban a la fi de la seva vida útil, per la qual cosa es va plantejar la necessitat de la seva ampliació per tal de disposar d’un sistema de tractament finalista, ja que la generació de residus és constant i l’abocament zero, encara és una utopia.

En aquesta situació, la Junta de Govern del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca de data 29 de desembre de 2011 va aprovar l’expedient de contractació i licitació de les obres de la fase I d’ampliació de l’abocador de residus no perillosos de Milà II.

Concretament, aquestes obres consisteixen en l’ampliació de l’abocador en una àrea total de 36.987 m² dintre de la qual es té prevista la construcció no només del vas d’abocament, sinó de totes les instal·lacions necessàries per minimitzar les possibles afectacions en la salut humana i el medi ambient, prestant especial atenció a la protecció de les aigües, el sòl i l’atmosfera.

L’inici efectiu de les obres va ser el 24 d’octubre de 2012 i està previst un termini d’execució de 7 mesos.

El 17 de setembre de 2012 s’adjudicà el contracte a favor de l’empresa ANTONIO GOMILA SA, per un import de DOS MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (2.264.500,00 €) més l'IVA corresponent, d’acord amb l'oferta presentada, amb els Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques.

De l’import d’adjudicació, quasi 2.000.000 € provenen del Programa Operatiu de Fons de Cohesió-Feder 2007-2013, la qual cosa suposa una important empenta a l'economia de l’illa.
 

  Fase I ampliació Milà  
 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal