DRETA

Deixalleries: residus

A partir de l'1 d'agost canviaran els residus admesos a les deixalleries. Pots consultar-los aquí.

ADMESOS
Codi LER Descripció
20 01 01 Paper i cartó
20 01 02 Vidre
15 01 06 Envasos lleugers
20 01 25 Oli vegetal
20 01 26* Oli mineral
20 02 01 Restes vegetals
20 01 37*/ 20 01 38 Fusta
20 03 07 Voluminosos
20 01 39 Plàstics
20 01 40 Ferralla i metalls
17 01 07 Residus de construcció i demolició
20 01 36 RAEE sense CFC
20 01 35* RAEE amb CFC
20 01 21*  Fluorescents i llums de vapor de mercuri 
20 01 33* / 20 01 34 Bateries
16 06 04 Piles 
08 03 17*/08 03 18 Tòners i cartutxos d'impressió
09 01 07 Radiografies
16 01 03 Pneumàtics. Gestió a les deixalleries
20 01 10 / 20 01 11 Tèxtil i roba
20 01 27 / 15 01 10 Envasos amb contingut de residus perillosos
20 01 28 Envasos amb contingut de residus no perillosos
NO ADMESOS
- Escombraries domèstiques o materials barrejats destinats al rebuig.
- Restes de menjar, ja que la recollida d’aquest material és previst que es realitzi pel sistema de contenidors a les àrees d’aportació.
- Residus industrials.
- Restes anatòmiques o infeccioses procedents d’hospitals, clíniques, farmàcies o veterinaris.
- Deixalles o excrements produïts a escorxadors, laboratoris, casernes, parcs urbans o altres establiments similars, tant públics com privats.
- Restes d’animals morts.
- Productes procedents de decomís.
- Residus radioactius.
- Residus d’activitats mineres o extractives.
- Residus ramaders o agrícoles en grans quantitats.
- Residus explosius i/o altament inflamables.
- Qualsevol altre residu qualificat com a perillós per l’ordenament jurídic vigent en cada moment.
 

 
 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal