DRETA

Inauguració de les obres de la fase I d’ampliació de Milà II


A Menorca ens trobam que l'únic abocador de l'illa en actiu, Milà II, que rep el rebuig de les plantes de tractament de residus de l’illa i els residus que actualment no poden ser valoritzats, ja arriba a la fi de la seva vida útil. Així, de manera inequívoca, es planteja la necessitat d'ampliar-lo per tal de disposar d’un sistema de tractament finalista, ja que la generació de residus és constant i l’abocament zero encara és una utopia.

En aquesta situació, la Junta de Govern del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca de data 29 de desembre de 2011 va aprovar l’expedient de contractació i licitació de les obres de la fase I d’ampliació de l’abocador de residus no perillosos de Milà II, cofinançat pel Fons de Cohesió Europeu.

El 17 de setembre de 2012 s’adjudicà el contracte a l’empresa ANTONIO GOMILA SA, per un import de DOS MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (2.264.500,00 €) més l'IVA corresponent, d’acord amb l'oferta presentada. Aquesta obra s'executa en el marc del Programa Operatiu Fons de Cohesió-Feder 2007-2013 i és per aquest motiu que el Fons de Cohesió de la Unió Europea cofinança l'import total de les obres, fins a un màxim de 2.000.000,00 €.

L’inici efectiu de les obres va ser el 24 d’octubre de 2012 i el termini d'execució ha estat d'onze mesos.

La construcció de la fase I d'ampliació de l'abocador de Milà II respon als més alts estàndards de qualitat per tal d'assumir els requeriments de la corresponent autorització ambiental integrada i complir el Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit a abocador.

Aquesta obra comprèn una àrea total de 36,987 m², dintre dels quals s'inclouen no només la conformació del vas d'abocament, sinó de totes les instal·lacions necessàries per al seu correcte funcionament. Així, la fase I d'ampliació de l'abocador de Milà II està constituïda pels elements següents:

1- Cel·les d'abocament III, C i E
2- Vial de servei de l'abocador
3- Sistema d'impermeabilització
4- Sistema de captació, emmagatzematge i tractament de lixiviats
5- Sistema de recollida i emmagatzematge d'aigües pluvials
6- Sistema de tractament del biogàs

 

 diptic obres Fase I ampliació Milà II
 


 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal