DRETA

Nova gestió de l’Ecoparc de Ciutadella


El Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, integrat per tots els ajuntaments de l’illa i el Consell Insular de Menorca, serà, a partir del proper dia 1 d’octubre de 2013, l’entitat responsable, a través de l’empresa concessionària Triatges Menorca, SL, de la gestió de la Deixalleria de Ciutadella (Ecoparc), tal com ja succeeix amb aquest tipus d’instal·lacions a la resta de municipis de Menorca.

Amb la integració de la Deixalleria de Ciutadella a la Xarxa de Deixalleries de Menorca es pretén aprofitar la capacitat professional del personal i dels mitjans disponibles, i de retruc reduir-ne els costos de gestió. La contractació conjunta del servei públic de gestió de la Xarxa de Deixalleries de Menorca ha permès una reducció important dels preus unitaris de tractament dels residus que s'admeten a les deixalleries, cosa que redunda en una reducció important del cost variable del servei per a tots els ajuntaments.

Un dels principals canvis a tenir en compte en aquesta nova etapa serà l’aplicació de tarifes als residus aportats, principalment, pels usuaris comercials o industrials, és a dir que s’hagin generat en qualsevol tipus de procés relacionat amb el desenvolupament d’activitats econòmiques, ja siguin industrials, comercials, de transport, d’obres, de serveis o altres.

Descripció de la instal·lació

Les principals característiques de l’Ecoparc són les següents:

- Una superfície total de 2.047,55 m², distribuïda de la següent manera: plataforma superior (585,46 m²); zona de contenidors (135,78 m²); plataforma inferior (718,78 m²); accés per a vianants (138,46 m²); zona enjardinada (153,76 m²); edificacions (85,20 m²) i resta (230,11 m²).
- Caseta destinada a oficina, bany i magatzem, amb una superfície total de 24 m².
- Aula mediambiental, amb una superfície total de 61,20 m².
- Una zona coberta per a grans electrodomèstics (RAEE).
- Un magatzem de residus domèstics amb característiques de perillositat tancat i ventilat.
- Tancament perimetral consistent en tanca metàl·lica d’1,5 m d’alçada col·locada sobre paret de formigó de 0,4 m.
- Equip de decantació d’hidrocarburs i greixos assimilables amb una capacitat de tractament de 6 l/s, dotat de decantador de classe 2 (descàrrega < 100 mg/l) i by-pass, per poder fer front a increments de cabals de fins a 5 vegades el cabal nominal en cas de tempesta.
- Contenidors per a diferents tipologies de residus convenientment senyalitzats.
- Cisterna de recollida i recirculació de pluvials de 5 m³ de capacitat.
- Instal·lació d’il·luminació exterior amb làmpades d’alta eficiència (vapor de sodi) i alçades de 4 a 9 m sobre columnes, amb FHS (factor d’emissió de l’hemisferi superior) inferior a l’1% i per tant adequades per a la protecció del medi nocturn.
- Previsió per a la instal·lació de fonts renovables de generació d’energia i d’una bàscula de vehicles.

Dades de l'Ecoparc de Ciutadella 2012

Després de més de deu anys de funcionament de l’Ecoparc de Ciutadella, l’activitat d’aquesta instal·lació és considerablement important, amb una mitjana d’usuaris per dia de 102 (30.185 usuaris/l’any 2012). Aquesta dada suposa un increment del 21,07% respecte a l’any 2011.

El fet que l’Ecoparc estigui situat en el Polígon Industrial propicia l’afluència de petits industrials i comerciants, que representen el 34% i el 32%, respectivament, del total d’usuaris del servei.

Les fraccions més importants en pes que es gestionen a l’Ecoparc són els residus de construcció i demolició (642,03 t), el material no recuperable (560,49 t) i la poda i restes vegetals (345,00 t).
 

logo xarxa de deixalleries
 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal